Изготвяне на пълна проектна документация

устройствено планиране, инвестиционно проектиране

количествени и количествено - стойностни сметки, остойностяване

надзор, консулт, водене на строителна документация